1400/05/14

عمده شکایت از شهرداری

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، گفت: عمده پرونده‌هایی که از ناحیه شهرداری به مجتمع قضایی ولیعصر (عج) ارجاع می‌شود مربوط به قطع...