1400/02/26

عقد قرارداد

قانونگذار به کارگران توصیه کرده است که تمام قرارداد‌های خود با کارفرما را به صورت کتبی به امضا برسانند. در تنظیم قرارداد، باید به...