1399/12/09

عدم حضور قاضی

با توجه به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، در صورتی‌که قاضی دادگاه صادرکننده حکم بنا به عللی، مدتی در شعبه حضور نداشته باشد و مرجع...