1400/11/07

عایقبندي از طریق سیمان کردن پشت آپارتمان