1399/12/09

صدور قطعنامه

مقامات ارشد سازمان ملل می‌گویند قطعنامه اخیر شورای امنیت در محکومیت اعمال قحطی، بدون راهکار عملی، بی‌فایده است. شورای امنیت سازمان ملل با اکثریت آراء...