1402/01/06

صدور حکم

هزینه دادرسی برای تجدیدنظرخواهی از خواسته‌هایی که امکان تعیین خواسته در هنگام طرح دادخواست ممکن نیست و به صدور حکم بر بی‌حقی منتهی شده...