1399/10/27

شورای گسترش آموزش عالی

انتزاع و ادغام موسسات آموزشی در صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی است کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۵/۶۲۱ موضوع: لغو تصمیم جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ شورای گسترش...