1399/10/27

شهرنشینی

مردمی که حقوق خودشان را هم فراموش کردند/ جنگ برسر قانون لازمه نظم اجتماعی، رشد، تعالی، پیشرفت و توسعه همه در گرو قانون و عمل...
گداهای متمول چالش شهرهای بزرگ و کشورهای پیشرفته بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار متکدی در هند فعالیت...