1401/02/29

شهركهاي صنعتی

شرکت شهرك‎هاي صنعتی در قالب دفترچه‎اي تحت عنوان دفترچه بهره‎برداري نسبت به در اختیار گذاشتن قطعات موجود در شرکت‎هاي صنعتی به واحدهاي تولیدي و...