1399/11/04

شهرسازی

پیامدهای قانونی ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در راﻧﻨﺪﮔﯽ   اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ و ﮐﻼه اﯾﻤﻨﯽ در ﻫﻨﮕـﺎم راﻧﻨـﺪﮔﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن‎هـﺎ و ﺟﺎده‎ﻫﺎی...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات نامشروع...
    رییس ستاد دیه کشور اعلام کرد: هم‌اکنون نزدیک به ۱۲ میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که با ارفاق تنها سه میلیون راکب...