1399/10/28

شهرداری و نظام مهندسی

اختلاف شهرداری و نظام مهندسی شناسنامه فنی ساختمان را مختل کرد مخالفت شهرداری‌ با نظام مهندسی ساختمان استان تهران باعث شده که شناسنامه فنی ساختمان...