1399/10/28

شناسنامه فنی ساختمان

تفاوت‌های شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی ساختمان چیست؟ مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، تفاوت‌های شناسنامه فنی و ملکی و شناسنامه فنی...
اختلاف شهرداری و نظام مهندسی شناسنامه فنی ساختمان را مختل کرد مخالفت شهرداری‌ با نظام مهندسی ساختمان استان تهران باعث شده که شناسنامه فنی ساختمان...