1403/04/23

شرکتهای بیمه ای

کوتاه کردن روند پرداخت خسارات توسط شرکت‎های بیمه با پیگیری عدلیه   رییس‎ کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از کوتاه کردن روند پرداخت دیه...