1400/03/25

شركت هاي نمايندگي كشتيراني

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيراني در اجراي وظايف مذكور در ماده واحده ي قانون راجع به اجازه تأسيس...