1401/02/28

شرایط جدید صدور چک

محرومیت های قانونی برای صادرکننده چک برگشتی   یک حقوقدان و کارشناس حقوق بانکی، محرومیت‎های قانونی جدید در قانون چك برای صادرکننده را تشریح...