1402/03/17

شرایطی ملزم به تخلیه واحد مسکونی

ستاد ملی مقابله با کرونا در نشست امروز شنبه ۲۲ خرداد خود سه مصوبه مسکنی شامل تمدید امکان ثبت نام خانوارها در سامانه ملی...