1399/11/01

شارژ ساختمان

آیا می‌توان آب و برق همسایه‌ای که شارژ نمی‌دهد را قطع کرد؟ بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت نکند،...
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی و...