1400/02/22

شارژ ساختمان

آیا می‌توان آب و برق همسایه‌ای که شارژ نمی‌دهد را قطع کرد؟ بر اساس قانون اگر همسایه‌ای شارژ آب و برق خود را پرداخت...
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، گرچه مالکیت حقی است که قانون به رسمیت شناخته و مالک حق استفاده مطلق، دائمی...