1400/02/16

سایت وکلا

انتزاع و ادغام موسسات آموزشی در صلاحیت شورای گسترش آموزش عالی است کلاسه پرونده: هـ ع/ ۹۵/۶۲۱ موضوع: لغو تصمیم جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ شورای...