1400/03/25

سازمانهای اقتصادی

  اساسنامه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران                                              فصل اول – کلیات ماده ۱-  سازمان سرمایه گذاری...