1399/11/01

سابقه پرداخت حق‌بیمه

هیئت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۶بنا به پیشنهاد مشترک شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨/۶/٨۵ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان...