1400/01/28

زوال وصف کیفری چک با قید عبارت «بابت تضمین حسن انجام کار»