1399/10/29

زن در قانون اساسي افغانستان

موضوع زنان و جایگاه‌ آنها در ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی یکی از مواردی بود که دولت موقت به آن پرداخت. از آنجایی‌که این دولت...