1400/02/26

رعایت مواعد زمانی از جانب کمیسیون ماده صد

کمیسیون ماده صد شهرداری ها: مبانی، تحولات و رویکردها مهران حسین زاده گنابادی کارمند شهرداری گناباد   چکیده: توسعه شهرها با ساخت و ساز مسایل...