1400/02/26

رشوه در قوانین ایران

 تقاضای مجازات برای دریافت و پرداخت کنندگان رشوه توسط دادستان نظام ادرای فعلی نیز مصون از جرم رشاء و ارتشاء نیست، در جدیدترین مورد...