1402/03/09

راي کمیسیون ماده صد شهرداري

برابر حکم دادگاه، فردي به تکمیل ساختمان و اخذ پایان کار محکوم شده و از طرف دیگر برابر راي کمیسیون ماده صد شهرداري، این...