1401/02/27

رابطه استخدامی کارگر

رابطه استخدامی کارگر  در شرایط کارآموزی     مراکز کارآموزی موظفند برای آموزش کارآموز، وسایل و تجهیزات کافی را مطابق استاندارد‌های آموزشی وزارت کار...