1400/03/25

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی

بسمه تعالی اطلاعیه       نظر به تصویب ابتدایی شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات مدیره ، متن مصوب ،...