1401/02/27

دفترچه کنکور سراسری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۹۳۵   شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم بهرامی با وکالت خانم زهرا...