1399/11/01

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی الزام به اخذ صورتمجلس یک نوع دعوای ثبتی و ملکی است  که در واقع توسط خریداران املاک مطزح میگردد....