1401/02/27

درخواست افراز

همانگونه که مستحضرید شرط ابتدایی تفکیک و افراز در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارا بودن...