1399/11/04

داشتن ‌صلاحيت‌ حرفه‌اي

فصل اول: کلیات، اهداف و خط مشی ماده ‌۱- تعریف‌: نظام‌ مهندسی ‌و کنترل ‌ساختمان‌ عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ قانون‌، مقررات‌، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای‌...