1402/09/10

دادگاه خانواده

با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، اولا اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور در...