1403/02/03

دادگاه آنلاین

توسعه محاکمات آنلاین در دستور کار دادگستری های کشور   معاون برنامه ریزی دادگستری کرمان  و رئیس دادگستری شهرستان شهربابک از  گسترش برگزاری  محاکمات...