1400/11/07

خسارت تاخیر تادیه

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تأخیر در تأدیه در حق بانک محکوم شده و در دادنامه صادره و اجراییه محکوم‌علیه به پرداخت...
آیا با زندانی شدن بدهکار سود بانکی و خسارت تاخیر تادیه متوقف می شود؟ در این خصوص مستند قانونی نداریم که با زندانی شدن...