1399/10/29

خدمات مهندسی

حقوق مهندسی(Engineering Law) یکی از حوزه های جدید و نسبتاً ناشناخته رشته حقوق و مباحث بین رشته ای در ایران می باشد که رویکردی عمل...