1400/04/02

حکم قطعی

در واحدهاي اجراي احکام کیفري بیش از 10 هزار فقره پرونده با حکم قطعی قلع‎وقمع بنا و مستحدثات به لحاظ تغییر غیرمجاز کاربري وجود...