1400/02/16

حکم قتل

دانستنیها و گزارش یک قتل در رای اصراری دیوان عالی کشور رای اصراری دیوان :  خوراندن داروی بیهوشی  و رها کردن فرد بیهوش مصداق...