1403/04/05

حکم استرداد لاشه چک پرداخت شده

 لایحه تجدیدنظرخواهی نسبت به حکم استرداد لاشه چک پرداخت شده   بسیار اتفاق می افتد که صادر کننده چک پس از مواجه شدن با...