1400/04/03

حقوق و وظایف قانونی

“نگاهی به حقوق و وظایف قانونی تعریف شده برای موجر و مستأجر“ جوان دلویی طبق قانون، اجاره عقدی است که طبق آن مستأجر مالک...