1400/11/07

حقوق و دیون

ورثه متوفی بدهکار و بررسی مشکلات متعدد ورثه متوفی بدهکار تکالیف وراث در مقابل طلبکاران متوفی ورثه متوفی بدهکار : گاهی اتفاق می‌افتد که...