1400/03/25

حقوق غير نظاميان در جنگ از ديدگاه مهدويت و حقوق بين الملل

صفورا بنی نجاريان، محمد رضا پورخليلي مرجع : کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت چکيده حقوق بشر دوستانه شعبه ای از حقوق بين...