1400/04/03

حقوق سیاسی

ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌  مصوب‌ 16 دسامبر 1966 ميلادي‌(مطابق‌با25/9/1345شمسي‌) مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ ملل‌متحد(3)  مقدمه‌  كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌...