1400/01/28

حقوق تجارت بین‌الملل

یک حقوقدان در یادداشت خود با بیان اینکه دکتری حقوق تجارت بین‌الملل گرایشی مادر و اصلی در علم حقوق است، به تشریح ضرورت‌های گرایش‌های...