1400/02/26

جمهوری اسلامی ایران

با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟  منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان...
روزنامه «تاگس اشپیگل» آلمان در گزارشی به نزدیکی روزافزون چین به ایران و زیر سؤال قرار گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه تهران در این شرایط اشاره...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...