1400/02/26

جمله

  مرسوم است د‌ر بیشتر موارد‌ افراد‌ جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد‌ تایید‌ قرار می‌گیرند‌ با این جمله از...