1400/03/25

جمعیت

برگزاری دادگاه الکترونیک در دستور کار دادگستری گلستان   رییس‌کل دادگستری استان گلستان از برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در این استان با هدف کاهش رفت...
    رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: بر اساس هماهنگی با قوه‌قضاییه طرحی ابتکاری در رابطه با افراد تحت تامین برای ارایه کفیل و...