1402/12/06

جرایم نوظهور ملکی

بررسی جرم کلاهبرداری با محوریت جرایم نوظهور ملکی     قاضی هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی تهران و...