1400/01/28

جاسوسی

    رییس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت اقتدار، مهربانی و تدبیر دادستان‌ها در انجام وظایف قانونی، توصیه‌هایی را خطاب به دادستان‌های سراسر...
افسران اطلاعاتی سابق سیا در اظهار نظرهایی اذعان داشتند که این سازمان از بدو تأسیس تاکنون در انتخابات دیگر کشورها دخالت و اعمال‌نفوذ کرده...