1399/11/04

تکدی گری

گداهای متمول چالش شهرهای بزرگ و کشورهای پیشرفته بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در حال حاضر بیش از ۴۰۰ هزار متکدی در هند فعالیت...