1400/02/26

تورم

با توجه به دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی منظور از سود مورد انتظار چیست؟  منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی به عنوان...
    یک قاضی دیوان عدالت اداری راهکارهای تضمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تشریح کرد. محمدرضا پورقربانی اظهار کرد: به ‌موجب اصل...